Υπηρεσίες

  • Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.  

Βάσει του Ν.4030/2011 καθορίζεται το νέο πλαίσιο έκδοσης των αδειών δόμησης. Παράλληλα με τον Ν.4067/2012 θεσπίζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ), που εισάγει νέα δεδομένα στην δόμηση και αντικαθιστά τον προγενέστερο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ ’85). Περισσότερα στην ενότητα “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι”.

  • Στατικές μελέτες κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών, ξύλινων κατασκευών,κατασκευών φέρουσας τοιχοποιίας. 

Ισχύοντα θεσμικά πλαίσια παραμένουν ο Ελληνικός κανονισμός σκυροδέματος και Αντισεισμικός κανονισμός, ωστόσο υπάρχουν πλέον ως πρότυπα οι Ευρωκώδικες και τα Εθνικά Προσαρτήματα αυτών,  που αφορούν όλα εν γένει  τα συστήματα δόμησης (EC 1 έως 9). Παράλληλα με το ΦΕΚ 2984/Β/30-08-2017 ισχύει πλέον ο αναθεωρημένος Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε όλα τα κτίρια.Περισσότερα στην ενότητα “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι”.

  • Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων σε εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου περιοχές.
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με βάση τον Ν.4495/2017 και χορήγηση βεβαιώσεων για τις απαραίτητες συμβολαιογραφικές πράξεις.
  • Ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις, βάσει του νέου κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ. 2017).
  • Διαδικασία υπαγωγής κατοικιών στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον”.
  • Προμέτρηση και επιμέτρηση οικοδομικών εργασιών.